Benefits of Swimming for Babies and Toddlers

image

ปกติแล้วทารกจะมีความคุ้นเคยกับน้ำเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา ทารกจะรู้สึกสงบ สบาย และผ่อนคลาย เมื่ออยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะสม อีกทั้งทารกยังสามารถว่ายน้ำและลอยตัวในน้ำได้ดี เนื่องจากมีไขมันมาก มีเนื้อเยื่อและน้ำหนักตัวที่เบากว่าผู้ใหญ่ และทารกยังสามารถกลั้นหายใจได้เอง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ทารกส่วนใหญ่จะลืมตาในน้ำ เพราะยังไม่รู้จักการหลับตาหนีภัย มักจะอ้าปากเพื่อช่วยลดความกดดันที่หูชั้นกลาง และอาจกลืนน้ำเป็นระยะๆ เพราะยังบ้วนน้ำไม่เป็น ซึ่งหากสามารถควบคุมปัจจัยเรื่องของความสะอาดของน้ำ และอุณหภูมิของน้ำได้แล้ว ก็แทบจะไม่มีเหตุผลอื่น อีกเลยที่จะไม่ให้ทารกและเด็กเล็กว่ายน้ำ

image

ประโยชน์ของการว่ายน้ำและเหตุผลดีๆ ที่ควรสอนทารกและเด็กเล็กว่ายน้ำ

 1. เด็กทารกจะยอมรับน้ำได้ง่ายกว่าเด็กโต เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีความกลัวน้ำมากขึ้น และหากยิ่งให้เด็กห่างจากน้ำ ยิ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นความหวาดกลัวการลงน้ำ
  • สร้างให้เด็กมีความคุ้นเคยกับน้ำและสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Water Familiarisation) คลายภาวะกลัวน้ำ (Hydrophobia)
  • เด็กๆ และผู้ปกครอง จะเข้าใจและเรียนรู้ ถึงความปลอดภัยในน้ำ (Water Safety) การขึ้น ลงจากสระอย่างปลอดภัย (Safe Entry & Exit)

image

 1. ทารกและเด็กสามารถออกกำลังกล้ามเนื้อได้มากกว่าเมื่ออยู่ในน้ำ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่า ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมถึงพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสาทสัมผัสด้านต่างๆ (Physical & Mental & Brain Development and Sensory Exploration)

image

image

 1. ช่วยเพิ่มการทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆ และฝึกสมดุล
  • พัฒนาการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ และการทรงตัว (Coordinate & Balance) เช่น การหมุนแขนร่วมกับการเตะขา การกลั้นหายใจเมื่อดำน้ำ ฯลฯ

image

 1. ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะเพิ่มความตั้งใจ (Focus) โดยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนไหวอย่างอิสระในน้ำ ช่วยทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น (Improve Confidence and Self Esteem)

image

 1. ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว (Bonding)

 2. การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำและการเรียนว่ายน้ำ ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตอีกด้วย

image

Be Aware!

การว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็ก เป็นที่นิยมและยอมรับแพร่หลายมานานแล้วในหลายประเทศ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆ แต่สำหรับในประเทศไทย จัดว่ายังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และยังไม่นิยมมากนัก ด้วยพฤติกรรมการเลี้ยงดูและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

แต่ทราบหรือไม่!! ในประเทศไทยเอง กลับมีอัตราการเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำปีละเกือบ 4,000 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,420 คน เฉลี่ยวันละเกือบ 4 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ (ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)


< ย้อนกลับ